Algemene voorwaarden

A. ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid en toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen Esmy Media Design en haar opdrachtgever.
 2.  Esmy Media Design wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van haar opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 4. Bij strijdigheden in A en B, A en C of A en D, prevaleert hetgeen in B, C of D is bepaald.
 5. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 6. Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Esmy Media Design

Artikel 2: tarieven en betaling

 1. Esmy Media Design mag verhogingen in o.a. lonen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan opdrachtgever, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, doorberekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingang van die verhogingen nog door Esmy Media Design moeten worden verricht of worden geleverd.
 2. Opdrachtgever is na oplevering van de website/-shop gehouden de laatste betaaltermijn binnen 14 dagen te voldoen, ongeacht of de website/-shop met gegevens van Opdrachtgever is gevuld.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting.
 5. Indien Esmy Media Design bij het in verzuim raken van Opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) maatregelen neemt, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Voor consumenten die opdrachtgever zijn, geldt hetgeen is vastgelegd in het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 6. Esmy Media Design heeft op elk moment het recht om van opdrachtgever zekerheid voor de betaling te verlangen dan wel vooruitbetaling van de werkzaamheden te vorderen. Esmy Media Design is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld, althans tot opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 7. Esmy Media Design is eveneens gerechtigd om de overeengekomen dienst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder andere vanwege onderhoud, wanbetaling of overig wanpresteren van opdrachtgever, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover opdrachtgever. Esmy Media Design spant zich er voor in dit tot een minimum te beperken.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden

 1. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het resultaat van de werkzaamheden afhankelijk is van een adequate en effectieve samenwerking met Esmy Media Design reden waarom opdrachtgever gehouden is alle gewenste informatie en bescheiden te verschaffen die voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk zijn.
 2. Opdrachtgever draagt het risico van selectie, gebruik, toepassing en beheer in haar organisatie van alle apparatuur, programmatuur, websites/-shops, databestanden, alsmede van de door Esmy Media Design te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden.
 3. De (beleids-)keuze of beslissing door opdrachtgever op basis van de door Esmy Media Design geleverde zaken, verrichte diensten, verstrekte informatie of gegeven adviezen berust te allen tijde uitsluitend bij opdrachtgever die daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is.
 4. Esmy Media Design aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens opdrachtgever zelf gemaakte dan wel door of namens deze ter beschikking gestelde documenten, afbeeldingen, logo’s, video- of audiomateriaal, ontwerpen, schetsen, opgaven van capaciteiten en alle productspecificaties in de ruimste zin van het woord, plannen, schema’s e.d. (hierna: ‘de Materialen’), alsmede niet van de Materialen die uitdrukkelijk door of namens opdrachtgever worden voorgeschreven. Opdrachtgever zal Esmy Media Design op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde (aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen).
 5. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat alle offertes en/of prijsopgaves, binnen 90 dagen schriftelijk dienen te worden bevestigt. De 90 dagen termijn gaat in op de dagtekening waarop de offerte naar opdrachtgever is verstuurd, als de 90 dagen termijn is verstreken zonder schriftelijk bevestiging van opdrachtgever, vervalt de geldigheid van de betreffende offerte.

Artikel 4: Levering en risico-overgang

 1. Esmy Media Design spant zich in de overeengekomen levertermijnen aan te houden. Deze termijnen zijn geen fatale termijnen.
 2. Vanaf het moment van aflevering komt de afgeleverde website/ -shop, programma of zaak voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5: Garantie

 1. Esmy Media Design staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde websites/-shops of programma’s goed, zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen (versies van) web- en internetbrowsers, andere programmatuur dan wel in samenhang met alle soorten apparatuur. Esmy Media Design staat evenmin in voor een goede technische werking van een op verzoek van opdrachtgever te verstrekken toegang tot FTP-gegevens, en/of op de uitgebreide rechten op het CMS.
 2. Esmy Media Design spant zich naar beste vermogen in om eventuele tekortkomingen, veroorzaakt door een handelen of nalaten van Esmy Media Design, kosteloos te herstellen, voor zover deze zich binnen 30 dagen na aflevering hebben geopenbaard en deze tijdig en onder opgave van redenen schriftelijk bij Esmy Media Design zijn gemeld.
 3. De in dit artikel omschreven garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van Esmy Media Design veranderingen of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de door Esmy Media Design afgeleverde website/-shops of programma’s.
 4. Esmy Media Design is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Esmy Media Design is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade geleden door opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Esmy Media Design, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. De aansprakelijkheid van Esmy Media Design is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Esmy Media Design alsmede door haar ingeschakelde derde(n) voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door Esmy Media Design geleverde zaken of andere diensten dan wel prestaties.

Artikel 7: Overmacht

 1. Esmy Media Design is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat Esmy Media Design door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever of een derde.
 2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen of defecten aan computers, in software of hardware op het internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappijen, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het bedrijf van Esmy Media Design, van opdrachtgever als bij derden van wie Esmy Media Design de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden indien de opschorting als bedoeld in lid 1 meer dan 2 aaneengesloten maanden voortduurt. Opdrachtgever is dan gehouden de gemaakte kosten door Esmy Media Design te voldoen.

Artikel 8: Beëindiging

 1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, is Esmy Media Design gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Esmy Media Design op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van opdrachtgever of van zijn overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld schriftelijk aan Esmy Media Design te melden.
 3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering die Esmy Media Design heeft op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, logo’s, documentatie, rapporten, huisstijl, landingpagina’s, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend en volledig bij Esmy Media Design. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een nietexclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de websites/-shops, programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Esmy Media Design tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 10: Overdraagbaarheid rechten

 1. Enkel Esmy Media Design is bevoegd – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van opdrachtgever is vereist – haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever is verplicht tegenover derden geen mededeling te doen over Esmy Media Design’s werkwijze of anderszins vertrouwelijke informatie waarvan opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.

B. WEB(SHOP)DESIGN EN ONDERHOUD

Artikel 12: Web(shop)design en onderhoud

 1. Ingeval opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wenst dat het alsnog of opnieuw wordt aangepast en Esmy Media Design dat verzoek inwilligt, is Esmy Media Design gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp als de bouw, als meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen conform de daarvoor door haar gebruikelijke gehanteerde tarieven.
 2. Opdrachtgever is gehouden om de website/-shop na aflevering zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. Opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan Esmy Media Design kenbaar te maken.
 3. De website/-shop is niet non-conform (1) vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld (2) vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website/-shop redelijkerwijs niet in de weg staan of (3) indien Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.
 4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Esmy Media Design niet gehouden de website/-shop te onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.
 5. Indien opdrachtgever een onderhouds- en serviceovereenkomst is aangegaan, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.
 6. Esmy Media Design draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te bouwen website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door Esmy Media Design afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Esmy Media Design is geen partij bij eventuele door opdrachtgever te sluiten contracten over online of anderszins betalingen en zij is derhalve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hieruit/hierdoor ontstaan.
 7. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing voor opdrachten aan Esmy Media Design tot het aanpassen of upgraden van bestaande websites/-shops.
 8. Indien we in uw website gebruik maken van premium plug-ins waaraan jaarlijkse kosten zijn verbonden, komen deze te vervallen. Uiteraard brengen wij u hiervan op de hoogte als u niet langer wenst gebruik te maken van ons onderhoudsabonnement.

C. DOMEINNAAMREGISTRATIE EN HOSTING

Artikel 13: Domeinnaamregistratie en hosting

 1. Ingeval Esmy Media Design de domeinnaamregistratie verzorgt, wordt deze door Esmy Media Design in naam van opdrachtgever aangevraagd. Esmy Media Design staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) domeinna(a)men ook daadwerkelijk wordt toegekend. Esmy Media Design aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Esmy Media Design voor aanspraken van derden hierover.
 2. Esmy Media Design is niet gehouden te hosten op een dedicated server en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. Esmy Media Design is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van opdrachtgever of derden.
 3. Hosting door Esmy Media Design betekent niet dat Esmy Media Design enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website/-shop. Opdrachtgever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Esmy Media Design voor aanspraken van derden, aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten of de privacywetgeving daaronder begrepen.
 4. Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de overeenkomst tot hosting eveneens de terbeschikkingstelling van back-up, uitwijk en recoverydiensten. Esmy Media Design aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.
 5. Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.
 6. De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

D. ONLINE MARKETING EN LINKBUILDING

Artikel 14: Zoekmachine marketing en linkbuilding

 1. Esmy Media Design spant zich er maximaal voor in om gedurende de looptijd van de overeenkomst een optimale positie te realiseren en te (blijven) handhaven in zoekmachine Google. Esmy Media Design garandeert echter onder geen voorwaarde enig resultaat, noch is zij aansprakelijk voor (schade als gevolg van) het resultaat. Esmy Media Design is evenmin aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die is/wordt veroorzaakt door door Esmy Media Design aangelegde backlinks.
 2. Ter realisatie van de in lid 1 bedoelde positie, verleent opdrachtgever een volmacht aan Esmy Media Design als bedoeld in artikel 3:62 lid 2, laatste volzin BW, alsmede verschaft opdrachtgever Esmy Media Design op eerste verzoek de vrije en onvoorwaardelijke toegang tot het CMS systeem en de ftp-gegevens.
 3. Om een toppositie als bedoeld in lid 1 te (kunnen) bereiken is Esmy Media Design bevoegd om, geheel naar eigen inzicht en zonder dat voorafgaand overleg of uitdrukkelijke instemming van opdrachtgever is vereist zulks met uitsluiting van artikel 7:402 BW, al die maatregelen of ingrepen te treffen die zij daarvoor noodzakelijk acht.
 4. Indien opdrachtgever het abonnement bij Esmy Media Design voor zoekmachine marketing en/of linkbuilding beëindigt, staakt Esmy Media Design haar werkzaamheden onmiddellijk zonder daarvoor op enigerlei wijze tegenover opdrachtgever aansprakelijk te kunnen zijn voor schade die zij hierdoor mocht hebben geleden of mocht lijden.
 5. Indien opdrachtgever de website/-shop anders dan bij Esmy Media Design heeft gehost en Esmy Media Design hiertoe toegang dient te worden verleend, kan Esmy Media Design niet aansprakelijk worden gehouden voor door werkzaamheden van Esmy Media Design ontstane tekortkomingen/ gebreken aan die website/-shop.
 6. De overeenkomst tot zoekmachine marketing en linkbuilding wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.